Find us on:
Picture8

Văn phòng HR Business Việt Nam

View nhìn từ văn phòng HR Business Việt Nam, lầu 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

Liên hệ:

– Điện thoại: +84 8 6287 6051. Di động: +84 903 802 537. Fax: +85 8 6287 6045
– Email: contact@hrbusiness.com.vnhuong.huynh@hrbusiness.com.vn
– Web: hrbusiness.com.vn

A handcrafted theme by Bebel Theme.